Quyền lợi hội viên

Quyền lợi hội viên

Quyền lợi của hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Thanh Hóa:

  1. Được đóng góp ý kiến, kiến nghị thông qua Hiệp hội và được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;
  2. Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu sản xuất và kinh doanh. Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo tay nghề do Hiệp hội tổ chức hoặc Hiệp hội được mời tham gia;
  3. Được tham gia các công việc của Hiệp hội, được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực;
  4. Được Hiệp hội cung cấp thông tin, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do Hiệp hội tổ chức;
  5. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội, thảo luận, biểu quyết các Nghị quyết của Hiệp hội, được tham gia các Đại hội, các hội nghị, hội thảo của Hiệp hội. Được phê bình, chất vấn Ban Chấp hành Hiệp hội về mọi chủ trương và hoạt động của Hiệp hội;
  6. Được ra khỏi Hiệp hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Hiệp hội;
  7. Hội viên danh dự và hội viên liên kết được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử vào chức danh lãnh đạo của Hiệp hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội;
  8. Được cấp giấy chứng nhận Hội viên.
  9. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.