TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – XÉT NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO HỢP LỰC HSTC XÉT NGHIỆM VI RÚT SARS-CoV2, BẰNG PHƯƠNG PHÁP Realtime-RT-PCR

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – XÉT NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO HỢP LỰC HSTC XÉT NGHIỆM VI RÚT SARS-CoV2, BẰNG PHƯƠNG PHÁP Realtime-RT-PCR

???VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG – BỘ Y TẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH ?? ??́? ????-???-?, ??̆̀?? ???̛?̛?? ???́? ????????-??-??? CHO TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – XÉT NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO HỢP LỰC.

Ngày 28/07/2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Bộ Y tế, đã ban hành quyết định số: 837/QĐ-VSDTTƯ về việc cấp phép cho Trung tâm nghiên cứu khoa học – Xét nghiệm Công nghẹ cao Hợp Lực được thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

—————————————??————————————
????? ??̂? ?????̂? ??̛́? ???? ??̣? – ??́? ?????̣̂? ??̂?? ????̣̂ ??? ??̛̣? ??̛̣? ????
? ??? ?????̂̃? ???́ ?????, ???̛?̛̀?? Đ?̂?? ???̣, ???̀?? ???̂́ ????? ???́
☎ ???????: 0??.???.0???

Bài khác