Ban Kiểm tra

Ban Kiểm tra

Ban Kiểm tra và nhiệm vụ của ban:

*      Trưởng ban: Chị Nguyễn Hồng Liên – Giám đốc Công ty CP Dạ Lan;

*      Phó ban:  Anh Trịnh Ngọc Ninh – Công ty Luật Hợp danh Hoàng Gia;

*      Nhiệm vụ:

–     Kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn chủ tịch, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên đoàn chủ tịch, ban chấp hành, văn phòng trong việc chấp hành Điều lệ Hội, các quyết định, nghị quyết Đại hội cũng như trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

–     Kiểm tra báo cáo quyết toán và việc sử dụng các nguồn tài chính của Đoàn chủ tịch, các ban chuyên môn.

–     Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên và nhân dân về những vấn đề có liên quan đến hội viên, cán bộ, ủy viên BCH, thành viên đoàn chủ tịch và Hiệp Hội. Tham mưu cho Đoàn chủ tịch bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên và Hiệp Hội.

–      Đề xuất, kiến nghị với Đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành xử lý các vi phạm theo qui định của Điều lệ và theo quy định của pháp luật.